Κριός 908212

  • Ημ/νία Γέννησης: 27/3/2014
  • Γενετικός Κωδικός: ARD141094
  • Κωδικός Μητέρας: 9763
  • Γέννηση από σπερματέγχυση: ΦΥΣΙΚΗ ΟΧΕΙΑ

Στοιχεία Πατέρα

  • Κωδικός 91086
  • Γεννετική Αξία: 110
  • Κατηγορία: Βελτιωτής
  • Παραγωγή μητέρας στις 150 ημέρες αρμεγής: 972 λίτρα

Στοιχεία Μητέρας

  • Κωδικός 9763
  • Παραγωγή στις 150 ημέρες αρμεγής: 735 λίτρα