Η μονάδα της Φάρμα Ελλάς

Πρότυπη προβατοτροφική μονάδα και κέντρο βελτιωμένων κριών προβάτων φυλής Ασσάφ.

Κέντρο βελτίωσης και πρότυπη προβατοτροφική μονάδα Ασσάφ.

Στην προσπάθειά μας να εξασφαλίσουμε την συνεχή βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου των πελατών μας, δημιούργησαμε στα Γρεβενά ένα κέντρο συγκέντρωσης πιστοποιημένων αρσενικών υψηλής γενετικής αξίας.  Λειτουργούμε παράλληλα πρότυπη προβατοτροφική μονάδα δυναμικότητας 300 προβάτων, με στόχο τη διαμόρφωση και προώθηση του ιδανικού και κερδοφόρου μοντέλου λειτουργίας και διαχείρισης προβατοτροφικών μονάδων οικογενειακής μορφής.

Σας παρέχουμε αρνάδες αναπαραγωγής, αρσενικά πιστοποιημένα υψηλής γενετικής αξίας, σπέρμα κριών, και πρόβατα αναπαραγωγής.

Εφαρμόζουμε εντατική γενετική βελτίωση χρησιμοποιώντας κριούς αξιολογημένους, υψηλής γενετικής αξίας, με γονότυπο ARR/ARR ανθεκτικό στην εγκεφαλοπάθεια των προβάτων, και ανθεκτικά στην Προϊούσα Πνευμονία.   Επίσης με την χρήση του τεχνητού απογαλακτισμού και της παστερίωσης πρωτογάλακτος, επιτυγχάνεται εκρίζωση της προϊούσας πνευμονίας.   Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται οι μέγιστες απόδόσεις και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας του κοπαδιού.