Διαχείριση Κόστους Παραγωγής

Ανακαλύψτε το πραγματικό κτηνοτροφικό σας εισόδημα μέσω του υπολογισμού του κόστους παραγωγής.

Καθημερινή καταγραφή.

Η Διαχείριση του Κόστους Παραγωγής σημαίνει καθημερινή καταγραφή των ακολούθων:

  • Κόστος Διατροφής
  • Κτηνιατρικά και Φαρμακευτικά Έξοδα
  • Εργατικό Κόστος
  • Ενεργειακό Κόστος και Καύσιμα
  • Επισκευές και συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Αναλώσιμα και άλλα

Ποιότητα δεδομένων

Στόχος της καθημερινής καταγραφής είναι η διαχείριση Ποιοτικών Δεδομένων για την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων.  Ο υπολογισμός του κόστους παραγωγής μας επιτρέπει να υπολογίσουμε με ακρίβεια την κερδοφορία μας και κατά συνέπεια το καθαρό κτηνοτροφικό μας εισόδημα.  Μας επιτρέπει επίσης να κάνουμε τις κατάλληλες παρεμβάσεις προκειμένου να βελτιώσουμε την κερδοφορία μας.

Η υπηρεσία

Η υπηρεσία της διαχείρισης του κόστους παραγωγής ξεκινά με την προσφορά των κατάλληλων εργαλείων για την καθημερινή συλλογή ποιοτικών δεδομένων.  Στην συνέχεια συλλέγουμε τα δεδομένα και παρέχουμε τις κατάλληλες πληροφορίες για την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων που αφορούν στο κόστος παραγωγής.