ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ

Μεγάλα τυροκομεία

GPV 3300 WITH STANDARD OILER (CAPILLARY SYSTEM)

Οι αντλίες PV που ονομάζονται "ON

Μικρά τυροκομεία

Απαραίτητος εξολισμός για ένα μικρό τυροκομείο (έως 500 λίτρα)

Παρακάτω παρατίθεται ο απαραίτητος εξοπλισμός ενός μικρόυ τυροκομείου, επεξεργασίας αιγοπρόβιου γάλακτος και δυναμικότητας έως 500 λίτρων ανά κύκλο εργασίας